2018.04.30 KYOTO VOXhall LIVE 
2017.11.25 KYOTO VOXhall LIVE 
2017.07.16 OSAKA BIG JACK LIVE 
2017.01.08 KYOTO VOXhall LIVE